spn banner

Disclaimer

Wettelijke informatie

Door de internetsite van Kiwanis Oostende Ensor te openen en te gebruiken, aanvaardt u automatisch en volledig alle onderhavige gebruiksvoorwaarden.

De webmaster behoudt zich het recht om op eender welk moment deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. We raden u dan ook aan om ze regelmatig te raadplegen.

Informatie

De webmaster is niet verantwoordelijk voor de informatie die op de website van Kiwanis Oostende Ensor wordt verspreid.

De webmaster levert de inhoud van de site ter informatie, maar deze inhoud is niet noodzakelijk volledig, exhaustief of up-to-date. In geval van verkeerde of niet-toegankelijke informatie kunt u de beheerder van de site hier contacteren.

De informatie op deze website is algemeen van aard en mag niet worden beschouwd als juridisch, beroeps- of persoonlijk advies aan de gebruiker.

De informatie en de documenten die beschikbaar zijn op of via de website, mogen niet worden beschouwd als een authentieke kopie van de officieel goedgekeurde teksten. Enkel de officiële teksten die in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd, zijn authentiek. Als de op deze site gepubliceerde teksten en de teksten in het Belgisch Staatsblad verschillen, moet u zich dus verplicht en zonder beperkingen op deze laatste baseren.

De website van Kiwanis Oostende Ensor kan hyperlinks bevatten naar andere websites waarover de webmaster geen enkele technische of inhoudelijk controle uitoefent. De webmaster kan dus niet garanderen dat de inhoud ervan volledig of correct is, noch dat die inhoud beschikbaar is. De webmaster wijst iedere verantwoordelijkheid af bij rechtstreekse of onrechtstreekse schade als gevolg van de raadpleging en het gebruik van deze websites en de informatie erin.

De webmaster behoudt zich het recht voor om op eender welk moment de volledige inhoud van haar website of een gedeelte ervan te wijzigen of te verwijderen.

De gebruiker mag deze site niet gebruiken op een manier die schade zou kunnen berokkenen aan derden of aan het imago van Kiwanis Oostende Ensor door er onjuiste of beledigende informatie aan toe te voegen.

Technische verantwoordelijkheid

De webmaster wijst iedere verantwoordelijkheid af bij tijdelijke of definitieve stopzetting van de dienst van deze site.

De webmaster kan niet verantwoordelijk worden gesteld bij volledige of gedeeltelijke piraterij van de site en bij schade die deze piraterij aan de gebruiker of aan een derde zou kunnen berokkenen.

De webmaster wijst iedere verantwoordelijkheid af bij eventuele schade aan uw computerinstallatie door gebruik van haar internetsite of van een derde site waarnaar haar site verwijst.

Intellectuele eigendom

De bepalingen in de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten zijn van toepassing. Het recht om de informatie op deze site te reproduceren, te downloaden en te gebruiken wordt enkel toegekend voor persoonlijk gebruik.

De webmaster behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom op de site en op de ter beschikking gestelde informatie.

Het gebruik en de reproductie van afbeeldingen moeten altijd vooraf worden goedgekeurd. Het commerciële gebruik van de informatie die wordt geleverd door informaticatoepassingen eigen aan de site van Kiwanis Oostende Ensor, is verboden.

Elk onwettig gebruik van de site of een deel ervan (piraterij, imitatie, … ) kan leiden tot rechtsvervolging overeenkomstig de van kracht zijnde wetten.

Toepasselijk recht – Rechtsgedingen

De internetsite van Kiwanis Oostende Ensor is onderworpen aan het Belgische recht en bij rechtsgedingen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd.